Hizmetlerimiz

İzmir Ekonomi Üniversitesi Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Birimi,  fikri ve sınai haklar konusunda, belirlenen öncelikli alanlarda fikri ve sınai hakların daha güçlü ve etkin korunmasını sağlamak, yaratıcı kişileri bu hakların korunması konusunda bilinçlendirip yönlendirmek, hakların çıkarlarına uygun ve adaletli şekilde korunacağına ilişkin güvenceler vermek ve ülkemiz yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayarak rekabet gücünü artırmayı öngörmektedir.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Birimi, ulusal fikri mülkiyet stratejisi ve eylem planı çerçevesinde yeniliklerin sadece gerçekleştirilmesini destek vermekle sınırlı kalmayacak, aynı zamanda devamlılığını da garanti altına alacaktır.

İEÜ – TTO|Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi, bilimsel çalışmalardan doğacak ve toplumsal katma değer yaratabilecek, ticarileştirmeye konu olabilecek her türlü bilgi, girişim fikri, tasarım, marka, faydalı model, patent, telif gibi her türlü fikrî ve sınai mülkiyet hakkını ve bunların ticarileştirilmesi ve/veya üçüncü taraflara aktarılması süreçlerini kapsayan yönergedir.

İEÜ – TTO|Buluş Bildirim Formu

İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde İzmir Ekonomi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (İEUTTO),  Bilimpark A.Ş ve İzmir Ticaret Odası olmak üzere üç ana birimden oluşmuş üniversitelerle sanayi iş birlikteliğini   hedef edinmiş, inovasyon ve girişimciliği ön planda tutan ve kendi içerisinde farklı birimlere sahip olan bir yapılanmadır.Bu form, yenilikçi bir fikrin ya da fikri/sınai mülkiyet hakkının korunmasına yönelik İEÜ  Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) portföyüne kabul ve buna bağlı olarak  İzmir Ekonomi Üniversitesi TTO  tarafından destekleme sürecini başlatmak için düzenlenmiştir. Bu sürecin amacı; söz konusu fikri ve sınai mülkiyet hakkının korunabilirliğine ilişkin değerlendirmeyi yapmak, ifşa edilen fikrin kabulü halinde, gerekli finansal, hukuki ve teknik destekleri sağlamak ve başta üniversite olmak üzere tarafların haklarını ve sorumluluklarını belirlemektir. Bu form, sadece değerlendirme sürecinin başlatılması için gerekli olan bir belgedir. Buluşun ön araştırmasının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için bu belgede yer alan bilgilerin tam ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Buluşun portföye kabul edilmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlara başvurunun yapılabilmesi için diğer belgeler sonraki aşamalarda düzenlenecektir.

İEÜ – TTO|Gizlilik Sözleşmesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi Gizlilik Sözleşmesi’nde TARAFLAR tarafından yürütülen tüm proje çalışmaları ve işbirliktelikleri  kapsamında ve çerçevesinde, TARAFLARIN karşılıklı olarak yazılı ve/veya sözlü olarak verdiği/vereceği her türlü bilginin “gizli” sayılacağı ve bu gizli bilgiler ile fikri ve sınai hakların korunmasına ilişkin hukuki koşulları düzenlemektedir. TARAFLAR, sözleşme kapsamında, TARAFLAR’IN birbirine bilgi açıklanması durumunda bu bilginin “gizli” bilgi sayılacağını ve sözleşmedeki koşulların uygulanacağını kabul eder.

İEÜ – TTO|Buluş Sözleşmesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi Buluş Sözleşmesi’nde Buluş’un ticarileştirilmesi sonucunda elde edilecek gelirin araştırmacıların payına düşen kısmının Araştırmacılar arasındaki paylaşım oranları hakkındaki hükümleri içerir.

İEÜ – TTO|Ticarileştirme/Fikri Sınai Hakların Devri Sözleşmesi 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Devir Sözleşmesi’nde Üniversite’ye Buluş Bildiriminde bulunan araştırmacının 551 sayılı Patent Hakkının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 41 inci maddesi gereği serbest buluş olarak kabul edilen buluşunun ve buluş üzerindeki haklarının Üniversite’ye devredilmesine yönelik hükümleri içermektedir.

İEÜ – TTO|Lisans Sözleşmesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisans Sözleşmesi’nde Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları üzerindeki mali hakların kullanım hakkıdır. Lisans sözleşmesinde hakkın özü, eser sahibinde kalmaya devam eder. Eser üzerindeki hakkın kendisi lisans verenin malvarlığında kalmaya devam eder. Bu itibarla da eser sahibi (veya hak sahibi), eser üzerindeki mali hakları, üçüncü kişilere de verebilir. Sözleşme de lisans veren ve lisans alan arasındaki hakların korunması esas alınır.